شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورسشرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس وابسته با سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1383/04/27 تأسیس و تاریخ 1383/06/05 تحت شماره 228918 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.
مهمترین هدف شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، "گسترش فرهنگ سرمایه گذاری در دارایی های مالی" است. این مهم، در قالب برنامه های متعددی از جمله برنامه های ذیل، پیگیری می شود:

طراحی، پیاده سازی و راه اندازی سازوکارهای مناسب و متعدد اطلاع رسانی در بازار سرمایه
انتشار کتب، مجلات، نشریات الکترونیک، لوح های فشرده و سایر انواع بسته های آموزشی مکتوب، الکترونیک، دیداری و شنیداری
برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی در حوزه بازار سرمایـه
برگزاری آزمون گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار
برگزاری نمایشگاه ها، همایش ها و سمینارهای تخصصی

شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس با انتخاب شعار "با ما بورس را بشناسید"، تمام توان خود را به کار بسته است تا از کلیه ظرفیت های موجود در راستای تحقق هدف ترسیم شده که همانا، توسعه فرهنگ سرمایه گذاری در دارایی های مالی است، بهره گیـرد.