بهنام بهزادفر
   
مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره


    تلفن:
021-۶۴۰۸۴۱۰۰
    فاکس:
021-۶۶۷۴۹۲۵۵

    https://www.sidsco.ir

    behzadfar@sidsco.ir

محمود رضایی
مدیر مالی اداری


تلفن:021-۶۴۰۸۴7۰۰
فاکس:
021-۶۶۷۴۹۲۵۵
https://www.sidsco.ir
rezaei@sidsco.ir

میثم امینی
مدیر سیستمها و روشها

 

تلفن:021-۶۴۰۸۴5۰۰
فاکس:
021-۶۶۷۴۹۲۵۵
https://www.sidsco.ir
amini@sidsco.ir

 

نیما پورشریف
مدیر طرح و برنامه

 

تلفن:021-۶۴۰۸۴6۰۰
فاکس:
021-۶۶۷۴۹۲۵۵
https://www.sidsco.ir

poursharif@sidsco.ir

احسان عامری مقدم

مدیر آموزش و فرهنگ سازی


تلفن:
021-۶۴۰۸۴4۰۰
فاکس:
021-۶۶۷۴۹۲۵۵
https://www.sidsco.ir
ameri@sidsco.ir