موسسات دارای موافقت اصولی

صرف داشتن موافقت اصولی برای برگزاری دوره های آموزشی کفایت نمی کند و فقط دوره هایی که توسط این کمیته تایید و در سایت معرفی شده اند معتبر است و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می گردند.
جهت مشاهده لیست موسسات دارای موافقت اصولی ، کلیک نمایید.