وضعیت توجه به سواد مالی در کشورهای مختلف
«گزارشی از سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی»